opc_loader

Merkzettel

Seite drucken:

 

            VOORWAARDEN
 

Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Miss Marple en een Wederpartij (klant/afnemer) waarop Miss Marple deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Retournering van bestelde en geleverde producten is niet toegestaan.
2. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. Indien u niet 100% zeker bent adviseren wij u altijd eerst een proefstaal te bestellen.

Oplevering

3. De door Miss Marple vermelde levertijd geldt steeds “bij benadering”.
Wij verplichten ons zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode korter dan een maand zijn wij niet tot enige vergoeding verplicht nog heeft de afnemer het recht de overeenkomst te annuleren. Indien de levertijd met een periode van een maand of langer wordt overschreden is de afnemer gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Een levertijd gaat niet in, tenzij alle voor de oplevering of uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van ons. 

Offere en prijzen
4. Alle offertes of aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van de offerte. 

Betaling
5. Elke koopovereenkomst geschiedt tegen contante betaling of betaling vooruit.
Indien overeengekomen is dat een factuur wordt gezonden, dient een betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn staat het Miss Marple vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gefactureerde bedragen rentedragend ingaande 14 dagen na factuurdatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de afnemer verschuldigde rente bedraagt 1% per maand. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 50,- alles exclusief omzetbelasting.

Reclames
6. Reclames, waaronder wordt verstaan alle grieven wegens hoedanigheid van de geleverde goederen, materialen of van uitvoering van het werk, kunnen door de afnemer bij Miss Marple slechts geldend gemaakt worden door schriftelijke indiening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, materialen of oplevering van het werk, indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is en bij verborgen gebreken binnen 14 dagen nadat het gebrek geconstateerd is of kon zijn. De reclame moet een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken bevatten.

7. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde goederen, materialen of het uitgevoerde werk sluit elke reclame uit. Aan verkleuring van hout, textiel of vezelstoffen, welke uit technisch oogpunt gezien niet te voorkomen is of welke volgens handelsusance algemeen wordt toegelaten en aan ondergeschikte afwijkingen van andere aard kan de afnemer geen recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

8. Indien de afnemer met inachtneming van het bovenstaande gereclameerd heeft en de reclame terecht is, is Miss Marple uitsluitend gehouden de goederen, materialen of het uitgevoerde werk, waarop de reclame betrekking heeft, voor rekening van Miss Marple te vervangen of herstellen.

Reclames behang en stof
9. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het gebruik te contoleren of het product geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Bij behang mogen maximaal 3 banen behang geplakt worden, als hierin de fout geconstateerd had kunnen worden. Het aanbrengen van de rollen houdt de aanvaarding van de goederen in.
Stoffen dienen voor de verwerking/snijding gecontroleerd te worden.

Lichte kleurafwijkingen, enerzijds tussen de verschillende productiepartijen en anderzijds tussen de fabricage en de voorbeelden in de boeken of op de site kunnen geen aanleiding geven tot klachten of weigering van de goederen.

Aansprakelijkheid
10. Miss Marple is bij de uitvoering van de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding jegens de afnemer gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk neergelegd. Alle goederen worden door ons geleverd op voorwaarde dat onze aansprakelijkheid voor gebreken in kwaliteit, conditie, omschrijving of geschiktheid voor enig doel beperkt is tot een bedrag dat de aanschafprijs van de desbetreffende goederen niet overschrijdt. Miss Marple kan in geen gevan aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of gevolgschade.